ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪੈਸੀਫਿਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪੈਸੀਫਿਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

Aprile 30, 2020 Off Di Gio Sala

Pacifico è chi cerca la tranquillità nel mondo.

Chi dipinge è Pacifico.

Pacifico è chi in attesa di uscire pensa anche al giardino.

ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪੈਸੀਫਿਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ (lingua punjabi)

Un saluto dai tuoi amici Pacifici di Modigliana (FC).